sikis porn izle porna sex izle สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน

     มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาการบริการงานด้านวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพวิชาการ        

วิสัยทัศน์

     มุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการงานด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพวิชาการ เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ         

พันธกิจ

    1. ดำเนินการส่งเสริมและประสานงานการให้บริการงานด้านวิชาการแก่คณะวิชา อาจารย์และนักศึกษา
    2. สนับสนุนและประสานงานในการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา
    4. สนับสนุนและประสานงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การพัฒนาหลักสูตร และการประเมินหลักสูตร
    5. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการของสถาบันการศึกษาทั้งภายในภายนอก