test สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - รู้จัก สำนักวิชาการ
Error
  • Error authenticating user academic@bu.ac.th. Erro response was https://developers.google.com/accounts/docs/AuthForInstalledApps

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของหน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

     วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร 2 ชั้น 1 119 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

     วิทยาเขตรังสิต อาคาร 15 ชั้น 3 9/1 หมู่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อของหน่วยงาน

     สำนักวิชาการมีลำดับการก่อตั้งและให้บริการ ดังนี้

พ.ศ. 2509 

ก่อตั้งแผนกเลขานุการฝ่ายวิชาการ ตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 1

พ.ศ. 2529 

มหาวิทยาลัยเปิดวิทยาเขตรังสิตจึงได้ขยายการให้บริการของแผนกเลขานุการฝ่ายวิชาการไปที่วิทยาเขตรังสิตโดยมีที่ทำการบริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 ณ วิทยาเขตรังสิต  

พ.ศ. 2535 

ยกฐานะเป็นสำนักวิชาการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงาน และแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 หน่วยงานคือ แผนกธุรการวิชาการ หน่วยพัฒนาวิชาการ หน่วยข้อมูลวิชาการ โดยมีที่ทำการอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ทั้งสองวิทยาเขต  

พ.ศ. 2537 

ย้ายที่ทำการสำนักวิชาการวิทยาเขตกล้วยน้ำไท จากอาคาร 2 ชั้น 1 มาอยู่ ณ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 2

พ.ศ. 2544  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้สำนักวิชาการ โดยหน่วยพัฒนาวิชาการเป็นผู้ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2545 

เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับ e-Learning  

พ.ศ. 2546 

ก่อตั้งหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยพัฒนา e-Learning  

พ.ศ. 2547 

ปรับโครงสร้างสำนักวิชาการ โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 แผนก 2 หน่วยงาน คือ แผนกธุรการวิชาการกล้วยน้ำไท แผนกธุรการวิชาการรังสิต แผนกประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยพัฒนาวิชาการ และหน่วยข้อมูลวิชาการ

พ.ศ. 2549 

มีการโอนย้ายหน่วยพัฒนา e-Learning ไปสังกัดสายวางแผนและพัฒนา  

พ.ศ. 2551

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแผนกประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วยพัฒนาวิชาการ เป็นสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2552 

มีการปรับโครงสร้างสำนักวิชาการใหม่ โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 1 แผนก 1 หน่วยงาน และ 1 ศูนย์ คือ แผนกธุรการวิชาการ หน่วยข้อมูลวิชาการ และศูนย์บริหารจัดการ หลักสูตรและวิชาศึกษาทั่วไป และย้ายที่ทำการสำนักวิชาการจาก วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ไปอยู่ ณ อาคาร 15 ชั้น 3 วิทยาเขตรังสิต 

สภาพปัจจุบันของหน่วยงาน

     สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดฝ่ายวิชาการ แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 1 แผนก 1 หน่วยงาน และ 1 ศูนย์ ดังนี้

แผนกธุรการวิชาการ

     รับผิดชอบการส่งเสริม และประสานงานด้านวิชาการกับคณะต่างๆ อาทิ การพิจารณาผู้สอน จดหมายขอบคุณอาจารย์พิเศษ การรับส่งข้อสอบและผลสอบ การจัดตารางคุมสอบและการจัดประชุมเกี่ยวกับการประเมินผลการสอบ การประชุมคณะกรรมการสอบไล่ภายนอก นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและการประสานงานด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์แก่อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งรับผิดชอบด้านการปรับปรุงหลักสูตรและการเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่เสนอสภามหาวิทยาลัย

หน่วยข้อมูลวิชาการ  

     รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน และดำเนินการการใช้อาคารสถานที่เพื่อการเรียนการสอน การจัดตารางสอนและการจัดตารางสอบของทุกคณะอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนทางวิชาการ

ศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและวิชาศึกษาทั่วไป

     เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบประสานงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา และประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้หลักการของวิชาศึกษาทั่วไปบรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้ได้บัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดทำหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง การแก้ไขหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ร่วมกับคณะวิชา