** ท่านต้อง login อีเมล์ของมหาวิทยาลัยก่อน จึงสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้

กำหนดการดำเนินงานและขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตร

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร

การปิดหลักสูตร

คลังความรู้ ประกาศ เกณฑ์ แนวทาง มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตร